Nowak-Fabrykowski, Krystyna, University of Manitoba